സ്കൂള്‍ രേഖകളില്‍ തിരുത്തല്‍ -നടപടികള്‍

സ്കൂള്‍ രേഖകളില്‍ തിരുത്തല്‍ -നടപടികള്‍

നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കണം

ആവശ്യമായ ഫീസ്‌ അടക്കണം

അവശ്യമായ തെളിവുകളും സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും ഹാജരാക്കണം

തിരുത്താന്‍ അധികാരം

* ഒന്ന് മുതല്‍  പത്ത് വരെ പഠിക്കുന്ന  കുട്ടികള്‍ -സ്കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകന്‍

*എസ്.എസ് എല്‍.സി. സര്‍ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചവര്‍ -പരീക്ഷാ സെക്രട്ടറി

*എസ്.എസ് എല്‍.സി. സര്‍ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തവര്‍- ബന്ധപെട്ട എ.ഇ.ഒ /ഡി.ഇ.ഒ.

വിശദ  വിവരങ്ങളും അപേക്ഷാഫോറങ്ങളും ഡൌണ്‍ലോഡ്സ് പേജില്‍

1,337 total views, 1 views today